Vilniaus g. 160, 76298 Šiauliai, tel. (8 41) 52 45 05, faks. (8 41) 50 43 40,
el. p. siauliai@archyvai.lt, kodas Juridinių asmenų registre 290765660
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT507300010002409606

 

Administracinės procedūros vykdymas

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS „ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS VYKDYMAS“ TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Patvirtinta 2017-10-20 Nr. V2-140 (1.14)

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

4

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Administracinės procedūros vykdymas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Administracinė procedūra – viešojo administravimo subjekto (Šiaulių regioninio valstybės archyvo) atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens skundą ar pranešimą apie Šiaulių regioninio valstybės archyvo (toliau - archyvas) veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą. Skundai ir pranešimai priimami tik pateikti raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į archyvą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu per E. pristatymo sistemą ar archyvo elektroninio pašto adresu siauliai@archyvai.lt. Elektroniniu būdu pateikti skundai ir pranešimai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu. Atsakymas (administracinės procedūros sprendimas) į asmens skundą ar pranešimą pateikiamas asmeniui tiesiogiai atvykus atsiimti atsakymo į archyvą, siunčiamas paštu (paprastu ar elektroniniu), per pasiuntinį arba per E. pristatymo sistemą. Atsakymas, siunčiamas elektroniniu būdu, archyvo direktoriaus ar jo įgalioto valstybės tarnautojo turi būti pasirašytas elektroniniu parašu.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

- Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
- Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Pasirašytas asmens skundas ar pranešimas, kuriame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti.
2. Kiti dokumentai ar jų kopijos.
Skundai arba pranešimai, kuriuose nenurodytas asmens vardas, pavardė (juridinio asmens – pavadinimas), adresas arba kurie nėra asmens pasirašyti, viešojo administravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo sprendimu gali būti nenagrinėjami.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Asmens skundas ar pranešimas ir, atsižvelgiant į skundo ar pareiškimo turinį, kita reikiama informacija ir (ar) dokumentai.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Archyvo direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas (pagal kompetenciją).

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Direktorius Armantas Mockevičius, tel. (8 41) 524 504, el. p. a.mockevicius@archyvai.lt ar kitas jo įgaliotas valstybės tarnautojas.

9.

Administracinės paslaugos teikimo proceso aprašymas

Administracinė paslauga suteikiama pagal „Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą „Administracinės procedūros vykdymas“ sekos schemą“ (priedas).

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Administracinė paslauga suteikiama per 20 darbo dienų nuo administracinės procedūros pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė paslauga negali būti suteikta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali pratęsti administracinės paslaugos suteikimo terminą, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pateikiamas laisvos formos skundas ar pranešimas, kuriame turi būti nurodytas vardas, pavardė, gyvenamoji vietą, kontaktiniai duomenys bei kuo tiksliau įvardijami archyvo veiksmai, neveikimas ar administracinis sprendimas, kuriais galimai buvo pažeistos asmens teisės ar teisėti interesai.

13.

Administracinės paslaugos informacija teikiama

Informacija teikiama darbo laiku atvykus į Šiaulių regioninį valstybės archyvą (Vilniaus g. 160, Šiauliai) bei telefonu (8 41) 524 505 ir el. p. siauliai@archyvai.lt, bei archyvo svetainėje www.archyvai.lt.

14.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Administracinės paslaugos teikimo aprašymas įtraukiamas į Šiaulių regioninio valstybės archyvo dokumentų apskaitą ir saugomas atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą.

 

 

 


Informaciją atnaujino: Armantas Mockevičius, Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Informacija atnaujinta: 2017-10-23 11:16